Awans zawodowy

Nauczyciel stażysta

Zmiany w systemie awansu zawodowego od 31 sierpnia 2004 r.

wprowadzone ustawą z dnia 15 lipca 2004 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 179, poz. 1845)
1. Przerwy między stażami na kolejny stopień awansu zawodowego Nauczyciel kontraktowy może rozpocząć staż na stopień nauczyciela mianowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej dwóch lat, a nauczyciel mianowany może rozpocząć staż na stopień nauczyciela dyplomowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej roku od dnia nadania poprzedniego stopnia awansu zawodowego (art. 9d ust. 4 ustawy - Karta Nauczyciela). Z dniem 1 września 2004 r. staż na kolejny stopień awansu mogą rozpocząć: na stopień nauczyciela kontraktowego - nauczyciele rozpoczynający pracę w szkole, na stopień nauczyciela mianowanego - nauczyciele kontraktowi, którzy stopień nauczyciela kontraktowego otrzymali przed dniem 1 września 2002 r. na stopień nauczyciela dyplomowanego - nauczyciele mianowani, którzy stopień nauczyciela mianowanego otrzymali przed dniem 1 września 2003 r.

Nauczyciel kontraktowy

Zmiany w systemie awansu zawodowego od 31 sierpnia 2004 r.

wprowadzone ustawą z dnia 15 lipca 2004 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 179, poz. 1845)
1. Przerwy między stażami na kolejny stopień awansu zawodowego Nauczyciel kontraktowy może rozpocząć staż na stopień nauczyciela mianowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej dwóch lat, a nauczyciel mianowany może rozpocząć staż na stopień nauczyciela dyplomowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej roku od dnia nadania poprzedniego stopnia awansu zawodowego (art. 9d ust. 4 ustawy - Karta Nauczyciela). Z dniem 1 września 2004 r. staż na kolejny stopień awansu mogą rozpocząć: na stopień nauczyciela kontraktowego - nauczyciele rozpoczynający pracę w szkole, na stopień nauczyciela mianowanego - nauczyciele kontraktowi, którzy stopień nauczyciela kontraktowego otrzymali przed dniem 1 września 2002 r. na stopień nauczyciela dyplomowanego - nauczyciele mianowani, którzy stopień nauczyciela mianowanego otrzymali przed dniem 1 września 2003 r.

Nauczyciel mianowany
od 31 sierpnia 2004 r.
wprowadzone ustawą z dnia 15 lipca 2004 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 179, poz. 1845)

1. Przerwy między stażami na kolejny stopień awansu zawodowego Nauczyciel kontraktowy może rozpocząć staż na stopień nauczyciela mianowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej dwóch lat, a nauczyciel mianowany może rozpocząć staż na stopień nauczyciela dyplomowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej roku od dnia nadania poprzedniego stopnia awansu zawodowego (art. 9d ust. 4 ustawy - Karta Nauczyciela). Z dniem 1 września 2004 r. staż na kolejny stopień awansu mogą rozpocząć: na stopień nauczyciela kontraktowego - nauczyciele rozpoczynający pracę w szkole, na stopień nauczyciela mianowanego - nauczyciele kontraktowi, którzy stopień nauczyciela kontraktowego otrzymali przed dniem 1 września 2002 r. na stopień nauczyciela dyplomowanego - nauczyciele mianowani, którzy stopień nauczyciela mianowanego otrzymali przed dniem 1 września 2003 r.

Od 1 września 2000 r. nauczyciel jest kwalifikowany do jednej z pięciu grup, będącej jednocześnie stopniem awansu zawodowego (zgodnie z artykułem 9g ust. 10 znowelizowanej Karty Nauczyciela (DzU z 1997 r. nr 56, poz. 357, z 1998 r. nr 106, poz. 668 i nr 162, poz. 1118 oraz z 2000 r. nr 12, poz. 136, nr 19, poz. 239 i nr 22, poz. 291):
  • nauczyciel stażysta,
  • nauczyciel kontraktowy,
  • nauczyciel mianowany,
  • nauczyciel dyplomowany,
  • honorowy profesor oświaty.

Uzyskanie każdego z wyżej wymienionych stopni jest uzależnione od spełnienia warunków określonych w wyżej wymienionej ustawie; są to: posiadanie odpowiednich kwalifikacji, odbycie stażu zakończonego pozytywną oceną dorobku zawodowego oraz pozytywnej decyzji odpowiedniej komisji. Poszczególne stopnie awansu zawodowego nadają nauczycielom, w drodze decyzji administracyjnej, odpowiednio dyrektorzy lub organy powołujące komisje kwalifikacyjne lub egzaminacyjne. Akt nadania stopnia awansu zawodowego obowiązuje we wszystkich szkołach, do pracy w których nauczyciel posiada kwalifikacje, niezależnie od sposobu nawiązania stosunku pracy. W akcie nadania stopnia awansu zawodowego wymienia się między innymi kwalifikacje nauczyciela oraz typy i rodzaje szkół, w których nauczyciel może być zatrudniony.
Monday the 24th. - Joomla Site Templates